Forensische zorg en de AVG, nieuwe regels

Beeldscherm met lock_web

De nieuwe Wet forensische zorg (Wfz) onderstreept het belang en de noodzaak van het delen van informatie.

Dit is inmiddels uitgewerkt in het Besluit forensische zorg. Dat besluit is per direct ingegaan op 26 juni 2019. Zorgaanbieders zullen daarmee ook direct moeten gaan voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij deze soort zorgpraktijken.

In het licht van de AVG kunnen niet ‘zomaar even’ gegevens van iemand worden gedeeld met andere (overheids-)organisaties. Er moet hiervoor een plausibele reden zijn. Welke redenen dat kunnen zijn staat in de AVG. In elk geval moet er sprake zijn van een wettelijke grondslag, daarmee zijn echter niet alle deuren en luiken in het huis opengezet. Ook bij een wettelijke grondslag moet vooraf bekend zijn om welke gegevens het gaat.Overigens kan een overheid ook niet 'zomaar even' een wet aannemen of een besluit nemen. Een wettelijke grondslag realiseren is ook gebonden aan spelregels. Zo’n wettelijke grondslag moet proportioneel en te rechtvaardigen zijn. In dit geval is er breed begrip voor het genomen besluit. Aanleiding hiervoor was de moord op Anne Faber.

 

Samenwerking tussen instellingen, inrichtingen en ketenpartners

Goede zorg voor de justitiabele die tevens een zorgbehoefte heeft (binnen de forensische zorg zijn dat cliënten die veroordeeld zijn door de rechter of een schikking hebben met de Officier van Justitie), vereist samenwerking en aansluiting tussen instellingen voor forensische zorg, penitentiaire inrichtingen en andere ketenpartners als het Openbaar Ministerie (OM) en de reclassering. Belangrijk element van die samenwerking is adequate informatie-uitwisseling. Voor de naleving van dit besluit is het noodzakelijk dat de Minister voor Rechtsbescherming en de zorgaanbieder persoonsgegevens van forensische patiënten verwerken en ook dat zij elkaar de noodzakelijke gegevens verstrekken. Daarbij zijn de doeleinden voor verwerking en de verwerkingsverantwoordelijken in de wet limitatief opgesomd.

Uitwisseling van gegevens.

In lagere regelgeving is bepaald welke gegevens hierbij worden verstrekt. Dat is gebeurd met het eerdergenoemde genomen Besluit forensische zorg.  Daarin staat welke gegevens uitgewisseld kunnen of moeten worden en ingeval van uitwisseling tussen welke partijen. Die partijen worden overigens in de wet  genoemd. Er wordt door het ministerie nog een handreiking opgesteld over welke informatie precies moet en mag worden gedeeld. Deze verwachten we in september 2019. Aan de hand daarvan kan elke organisatie die forensische zorg verleent direct zijn administratie in orde maken in lijn met de AVG. 

Bij elke organisatie zullen meerdere interne beleids- en uitvoeringsdocumenten actueel gemaakt moeten worden in het licht van het beschermen van persoonsgegevens. Zorgorganisaties die zorg verlenen in het licht van, onder andere, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) hebben zelfs extra aandachtspunten om ook aan de AVG te voldoen bij de forensische zorg. Bijvoorbeeld de  scheiding van dossiers.

Deel dit artikel

Neem contact op

Het AVG-team binnen Intrakoop staat al klaar om hierbij assistentie te verlenen. Bel met Auke voor vragen en hulp in dit dossier.

Auke ten Hoeve
Consultant
  • 06 13 87 64 61