Duurzaamheidscoördinator

Duurzaamheidsbeleid uitvoeren en niet voldoende capaciteit in huis?
Intrakoop ondersteunt!

Duurzaamheid vraagt om een integrale en overkoepelende aanpak. Niet alleen omdat het een veelomvattend thema is (van milieu, klimaat tot circulariteit en van ketenverantwoordelijkheid tot sociale impact en diversiteit), maar ook omdat het vele toepassingsgebieden kent. In de zorg zijn de belangrijkste toepassingsgebieden: vastgoed (en dus energie- en waterverbruik), mobiliteit en inkoop (van o.a. voeding, geneesmiddelen, textiel, meubilair, hulpmiddelen, ICT en daarmee gepaard gaande het (rest) afval). Een vierde heel belangrijk toepassingsgebied is de organisatie zelf, met de medewerkers, vrijwilligers en overige betrokken daarin. Een inspirerende duurzaamheidsvisie, betrokkenheid, bewustwording, maar ook het organiseren van uitvoeringskracht (uren en middelen) zijn daarin cruciaal voor het welslagen van de transitie.

Wij zijn in de zorgsector vaak georganiseerd rondom specialismen (oneerbiediger gesteld: we werken soms op onze eigen eilandjes, waarin we onvoldoende de samenhang waarborgen). Daardoor zijn we soms minder goed in staat om onderwerpen, die juist een onderlinge samenhang hebben (en dus een overkoepelende aanpak nodig hebben), goed te organiseren en/of hebben daarvoor niet de juiste mensen in huis of beschikbaar.

Als het dan gaat om het verder verduurzamen van de organisatie en duurzaamheidsmaatregelen van A naar B naar C te brengen, dan is het niet alleen vereist om dit overkoepelend aan te pakken, maar vraagt dit ook om competenties als ‘projectmanagement’ en ‘duurzaamheidskennis’. Daarnaast is communicatie van groot belang. Communicatie zowel intern (met alle betrokken werkgroepen, functionarissen of bestuur) als extern (naar bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad, leveranciers en bewoners/cliënten/patiënten/bezoekers).

In de zorg zijn er organisaties aan te merken als ‘koploper’ op het gebied van duurzaamheid, deze hebben bijna allemaal met elkaar gemeen, dat zij een MVO-coördinator of programma manager hebben aangesteld, die het thema faciliteert, aanjaagt en over de voortgang rapporteert.

Vanuit onze leden krijgen we steeds vaker het verzoek om bij de verduurzaming van hun organisatie, ondersteuning te bieden in de vorm van het ‘leveren’ van zo’n Duurzaamheidscoördinator.

Intrakoop Duurzaamheidscoördinator

Intrakoop helpt door op parttime basis een consultant in te zetten die deskundigheid meeneemt om er samen met het team van jouw organisatie voor te zorgen, dat het gezamenlijk opgestelde Duurzaamheidsbeleid vorm krijgt en geconcretiseerd wordt in korte en langere termijn doelen en daarna stap-voor-stap door het team uitgevoerd gaat worden.

Onze duurzaamheidsconsultant doet dit door te fungeren als projectmanager, die het proces (van verduurzaming) faciliteert, aanjaagt, partijen verbindt en de voortgang bewaakt en er over rapporteert.

Tijdens de introductiefase, zal deze Duurzaamheidscoördinator, zich inlezen in het opgestelde duurzaamheidsbeleid en doelstellingen. En daarnaast kennismaken met het team. Aanvullend kunnen nog verdiepende analyses nodig zijn om doelen of stappen gedetailleerder uit te werken.

Samen met opdrachtgever zal onze Duurzaamheidscoördinator zo snel als mogelijk zorgen voor een projectkader en -resultaat afspraak, zodat we daarna aan de slag kunnen gaan met het team. Met opdrachtgever vindt periodiek overleg plaats over de voortgang van verduurzaming bij betreffende en worden de gedefinieerde actiepunten geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

De consultant faciliteert de overleggen met het team, door ze in te plannen, voor te bereiden en verslaglegging te doen. De consultant verbindt de verschillende partijen en disciplines, brengt waar nodig verdieping aan, geeft richting en jaagt aan.

Wil jij lezen hoe jouw collega’s onze Duurzaamheidscoördinator hebben ervaren?

Intrakoop heeft onder andere bij Zorggroep Elde Maasduinen de afgelopen maanden meegeholpen om hun duurzaamheidsbeleid praktisch uitgevoerd te krijgen. In onze klantcase lees je er meer over.

Ben je nieuwsgierig wat Intrakoop voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met team duurzaamheid.