Informatieplicht energiebesparing nadert snel

Meldplicht energiebesparende maatregelen_web

Het toezicht op – en de handhaving van – de eis om energie te besparen kan efficiënter. Zo blijkt uit de Nationale Energieverkenning 2017. Onvoldoende informatie over organisaties en wat zij doen aan energiebesparing is een belangrijke hindernis. Daarom geldt per 1 juli 2019 de informatieplicht.

Deze nieuwe wetgeving stelt de toezichthouder in staat organisaties te bezoeken die achterlopen met energiebesparende maatregelen. Tegelijk moedigt het organisaties aan met energiebesparing te starten. Op 15 mei hebben 25 zorgorganisaties kennis en ervaringen uitgewisseld tijdens de eerste kennissessie van Intrakoop over de informatieplicht. 

Voor wie geldt de informatieplicht?

Zorgorganisaties met een jaarverbruik van 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan aardgas (op inrichtingsniveau) moeten voldoen aan de nieuwe Informatieplicht per 1 juli 2019. Per energiebesparende maatregel moeten zij aangeven of deze is genomen en zo niet, waarom niet.

Tijdens de kennissessie verduidelijkte Stef Strik, coördinator energiebesparing bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, deze ondergrenzen van het jaarverbruik. In de praktijk betekent dit dat een zorgorganisatie met meer locaties per locatie moet beoordelen of het jaarverbruik over deze ondergrenzen heen gaat en of het om een inrichting gaat zoals de wetgever dit bedoelt.

Hoe voldoe je aan de informatieplicht?

Per bedrijfstak is er een lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing. Als je alle maatregelen neemt die voor je inrichting gelden, voldoet je zorgorganisatie aan de energiebesparingsverplichting. Je kunt als zorgorganisatie afwijken van de erkende maatregelen en een andere maatregel nemen. Deze “alternatieve maatregel” is ten minste gelijkwaardig of beter dan het energiebesparende effect van de erkende maatregel.

Via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dient elke ‘drijver’ - de organisatie in de inrichting - een rapport in van de genomen energiebesparingsmaatregelen. Of je laat een externe partij namens je organisatie het rapport indienen. Je hebt hiervoor een eHerkenningsmiddel met minimaal niveau 1 voor je organisatie nodig (dus niet per locatie). Het bevoegd gezag, bijvoorbeeld je gemeente, kan de gegevens in het eLoket ophalen.

Voor 1 juli of 5 december 2019

Iedere inrichting moet uiterlijk 30 juni 2019 een rapport bij het bevoegd gezag indienen. Zo voldoe je aan de informatieplicht die vanaf 1 juli 2019 geldt. De drijver moet het rapport elke 4 jaar indienen. Dit is geregeld in het Activiteitenbesluit. Organisaties met een energieauditplicht kunnen uiterlijk 5 december 2019 hun rapport over energiebesparende maatregelen bij het bevoegd gezag indienen. 

Handhaving

De Omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van deze Informatieplicht. Of je als zorgorganisatie boetes riskeert en zo ja, hoe hoog die zijn, is niet duidelijk. Er is hierover nog geen eenduidig geformuleerd beleid. Elke Omgevingsdienst bepaalt dit zelf.

Wat doet Intrakoop voor je?

  • Wij helpen je met bepalen welke wetgeving voor jou van toepassing is.
  • We kunnen je data aanleveren die je nodig hebt om te voldoen aan de informatieplicht.
  • We hebben prijzen afgesproken met leveranciers die je werk uit handen kunnen nemen om te voldoen aan de informatieplicht.

Deel dit artikel