Digitale innovaties in de zorg, een onderzoek

Eén van de manieren om de zorg toekomstbestendig te maken en ook te houden, is door gebruik te maken van digitale innovaties. Op dit moment constateren we helaas dat de aanschaf en het op grote schaal gebruiken van digitale innovaties in de langdurige zorg langzamer gaat dan gewenst.

Dit is voor het ministerie van VWS de aanleiding geweest om een onderzoek uit te laten voeren om antwoord te krijgen op de vraag of centrale inkoop van digitale innovaties voor zorgaanbieders loont en om die reden een middel kan zijn om het gebruik van digitale innovaties in met name de langdurige zorg te versnellen.

Het onderzoek is uitgevoerd door PwC Advisory en is toegespitst op de VVT-sector. Namens Intrakoop hebben collega's Simon Kuipers en Daan van Gent hieraan meegewerkt.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het rapport ‘Centrale inkoop van digitale innovaties in de langdurige zorg- Verpleging & Verzorging’ dat via deze link is te downloaden. 

Een paar interessante bevindingen uit het rapport sommen we hieronder op: 

  • Momenteel worden digitale innovaties nog heel weinig centraal ingekocht in de VVT. Deze individuele opstelling in het inkoopproces wordt versterkt doordat digitale innovaties door de meeste zorgorganisaties als dusdanig complex worden ervaren, dat zij behoefte hebben aan maatwerk en individuele afstemming met de leverancier. Desalniettemin zijn er enkele succesvolle voorbeelden van centrale inkoop van digitale innovaties, bijvoorbeeld via het programma ‘Anders Werken in de Zorg’
  • Hoewel het nog beperkt plaatsvindt, zien aanbieders en andere partijen in het zorglandschap zeker voordelen van centrale inkoop van digitale innovaties. Het grootste voordeel wordt gezien in het delen van kennis en expertise van de inkoop van digitale innovaties in brede zin: zowel expertise over het inkoopproces en de contractering, maar ook algemene marktkennis van digitale innovaties, bijvoorbeeld
  • Centrale inkoop van digitale innovaties vindt in de VVT nog onvoldoende plaats om te kunnen concluderen of het voor zorgaanbieders loont om deze centraal in te kopen. Echter, de praktijkvoorbeelden díe er zijn, tonen wel degelijk de potentie van centrale inkoop als middel om het gebruik van digitale innovaties in de langdurige zorg te versnellen
  • Een duidelijke rolverdeling ten aanzien van centrale inkoop ontbreekt op dit moment. Zorgaanbieders hebben behoefte aan een verbindende en faciliterende rol, zowel op gebied van kennisdeling en samenwerking als (zicht op) financieringsmogelijkheden. Inkooporganisaties kunnen aanbieders kennis en begeleiding van het inkoopproces bieden, maar als het gaat om digitale innovaties weten aanbieders in de VVT hen nog onvoldoende te vinden

Tot slot worden er in het rapport enkele aanbevelingen gedaan om met centrale inkoop van digitale innovaties aan de slag te gaan gedaan. De belangrijkste daarvan is om vanuit het ministerie van VWS een versnellingstraject centrale inkoop op te starten vanuit de succesverhalen in het veld.


Als grootste Inkoopcoöperatie voor de zorg zien wij in dit proces een belangrijke rol voor ons weggelegd.  Mocht jouw zorgorganisatie de aanschaf van digitale innovaties overwegen dan komen wij hierover graag met je in gesprek om te onderzoeken of wij hierbij kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door samen met andere leden op te trekken. Collega Simon Kuipers is voor dit onderwerp je contactpersoon.


Deel dit artikel

Neem contact op

Simon Kuipers
Productgroepmanager ICT
  • 06 54 77 10 26