Actieplan Zorg-ICT markt: Intrakoop pakt de handschoen op

Arts in de de toekomst

In de afgelopen periode is het steeds duidelijker geworden dat de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg onder druk staat. Vooral door vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. Tegelijkertijd zijn de grenzen aan de beschikbaarheid door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt bereikt.

Dit zorgt voor een grote uitdaging bij het betaalbaar houden van de zorg. Doorgaan op de huidige weg is geen optie omdat daarmee niet iedereen meer kan rekenen op goede & tijdige zorg en ondersteuning. 

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is door het kabinet verwoord hoe de zorg voor iedereen toegankelijk en kwalitatief goed blijft maar ook betaalbaar wordt gehouden. Het speerpunt daarin is intensivering van de samenwerking tussen patiëntenverenigingen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en de overheid.

Belangrijke elementen om dat voor elkaar te krijgen zijn: verdere digitalisering en gegevensuitwisseling, maar ook door het verbeteren van de contractering van marktpartijen. 

In april is door minister Kuipers het actieplan Zorg-ICT markt aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin is beschreven dat er een grote verbeterslag moet worden gemaakt omdat het huidige ICT landschap in de zorg volstrekt ontoereikend is om de gevraagde bijdrage aan het uitwisselen van gegevens te leveren.

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

  • Een niet goed functionerende, weinig gereguleerde markt in een maatschappelijke sector die gevoelig is voor het ontstaan of versterken van marktmacht en leveranciers in staat stelt hun sterke positie te misbruiken
  • Zorgaanbieders die vaak afhankelijk zijn van één leverancier, een gebrek aan samenwerking tonen op het gebied van ICT-inkoop, vraagbundeling en -articulatie. Bovendien ontbreekt vaak de nodige specifieke kennis en ervaring voor goede ICT-inkoop
  • Leveranciers tonen onvoldoende hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en beschikken doorgaans niet over een ethische gedragscode, een maatschappelijk jaarverslag of certificering op maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • De huidige Zorg ICT systemen zijn veelal verouderde, complexe en monolithische systemen die niet voldoen aan moderne architectuur en standaarden en maken gebruik van leverancier specifieke datamodellen wat met het oog op elektronische gegevensuitwisseling en concurrentie niet wenselijk is

De oplossing is om een landelijk, zorgbreed platform voor structurele samenwerking tussen ICT-leveranciers, zorgaanbieders, VWS en andere stakeholders op strategisch, tactisch en operationeel niveau te faciliteren zodat een opener, transparanter en innovatievere ICT-markt kan ontstaan die rekening houdt met het publieke belang

Dit platform draagt zorg voor een landelijk bekende en gedragen meerjarenagenda Zorg-ICT-portfolio, het inrichten van een monitorfunctie en het opstellen van een communicatieplan met stakeholders

Door middel van een opleidingsprogramma en het stimuleren van (sectorale) samenwerking ten behoeve van kennisdeling en gezamenlijke inkoop alsmede de oprichting van een catalogus ter vergelijking van ICT-systemen moet worden voorzien in het verbeteren van de noodzakelijke ICT-kennis en –inkoop zodat gefundeerde inkoopbeslissingen worden genomen. 

Op deze wijze dient te worden bereikt dat de digitale transformatie door middel van centrale inkoop  in een stroomversnelling komt, iets waar Intrakoop als onafhankelijke inkooporganisatie voor de zorg al langer voor pleit.   

In het afgelopen door Nevi en Intrakoop georganiseerde Zorgcongres heeft Intrakoop daarom aangekondigd het voortouw te willen gaan nemen in het optuigen van dit platform. Wij roepen hier dan ook nog een keer al onze leden op om hierin samen met ons op te trekken zodat de zorgaanbieders goed vertegenwoordigd zijn en daarmee tastbare resultaten kunnen bereiken. 


Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je je aanmelden om mee te doen? Of wil je meer weten? Bel dan snel met collega Simon Kuipers.

Simon Kuipers
Productgroepmanager ICT
  • 06 54 77 10 26