Stappenplan voor het scheiden van PMD-afval

Afvalscheiding in organisaties is complexer dan thuis. Maar het kan. Samen met het Leger des Heils, Zorggroep Tangenborgh, Pro Persona en Arkin zijn we aan de slag gegaan. Centraal stond de vraag: Hoe kunnen we in zorgorganisaties de afvalstromen op zo’n manier scheiden dat er meer herbruikbare grondstoffen overblijven en de CO2-uitstoot vermindert? 

Nadat we samen de projectaanpak en het beoogde resultaat hadden vastgesteld, hebben we een stappenplan opgesteld om tijdens de pilot te testen. Met als doel het plan daarna beschikbaar te stellen voor elke zorgorganisatie die ook het PMD-afval wil gaan scheiden.

Van commitment tot evaluatie

Het stappenplan geeft beknopt weer welke stappen je kunt doorlopen, wie de initiatiefnemer is en welke mensen je erbij kunt betrekken. Denk aan:

  • Het vragen van commitment aan bestuur of directie
  • Het selecteren van geschikte locaties en het vaststellen van projectleider en doelen 
  • Het uitvoeren van een nulmeting op het volume aan plastic, metaal en drinkpakken (PMD) samen met de afvalverwerker
  • Het vaststellen van de nieuwe werkwijze
  • Communicatie met alle betrokken medewerkers en patiënten/cliënten
  • Het nieuwe proces voor afvalscheiding per locatie inrichten en testen
  • Na de testperiode een tweede meting uitvoeren om te zien wat de hoeveelheid PMD is ten opzichte van het totale (rest)afval
  • Evaluatie 

Minder CO2-uitstoot en meer hergebruik van grondstoffen

En wat blijkt na de pilot? De aanpak werkt! Het totale restafval bij de deelnemende leden is met 12% verminderd en de afvalstroom voor PMD is toegenomen. Door de daling van het totale restafval is op jaarbasis bij de vier leden 8.913 kg CO2-uitstoot vermeden (te vergelijken met 44.563 km rijden in een auto). Tegelijkertijd is al het ingezamelde PMD-afval verder gesorteerd en grotendeels opnieuw verwerkt. Dus dubbele winst voor duurzaamheid: minder CO2-uitstoot en meer hergebruik van grondstoffen!

Zelf aan de slag

Wil je in je zorgorganisatie ook het PMD-afval gaan scheiden? Maak dan gebruik van onze kennis en ervaringen. Je kunt het volledige stappenplan en communicatieplan krijgen dat we samen met de leden hebben opgesteld en getest. 


Neem contact op

Wil je meer weten over de pilot Scheiden van PMD-afval en er zelf mee aan de slag? Neem dan contact op met:

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32
Jan Holsappel