Intrakoop ondertekent nieuwe Green Deal voor de zorg

Verschillende organisaties uit de zorg, waaronder Intrakoop, ondertekenen 8 december de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg. Een belangrijke volgende stap naar ‘groener werken’ door en in de zorg.

De Green Deal is sterk in lijn met de pijlers van Intrakoop: kennisdelen, werken aan bewustwording, circulair en duurzaam inkopen, verduurzaming van vastgoed, terugdringen van medicijnverspilling en gezonder en duurzamer eten in de zorgsector.

Green Deal tussen Rijksoverheid en de zorg

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Daarom werkt de zorgsector samen met de Rijksoverheid aan verdere versnelling van verduurzaming en vergroting van de bewustwording van de milieu-impact van de zorg. In de Green Deal staan de ambities, afspraken en maatregelen die van 2023 tot en met 2026 worden ingezet om een klimaatneutrale zorgsector in 2050 te realiseren.

De Green Deal omvat vijf doelen. Het eerste is meer inzet op gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers in de zorg. Het tweede doel is het vergroten van de bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu. In 2030 moet de CO2-uitstoot zijn verminderd met 55% ten opzichte van 2018 en het grondstoffenverbruik zijn gedaald met 50% ten opzichte van 2016. Ook moet de deal bijdragen aan minder milieubelasting van medicatie.

Missie Intrakoop

Directeur/bestuurder Ruud Plu en programmamanager duurzaamheid Jan Holsappel van Intrakoop ondertekenden tijdens een bijeenkomst in Amersfoort de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg. “We zijn als inkoopcoöperatie al langer bezig om onze leden te begeleiden naar een duurzamere bedrijfsvoering. Meer dan ooit zijn we ons ervan bewust dat de klimaatcrisis een bedreiging is voor de gezondheid. De zorgsector heeft een substantiële impact op klimaat en milieu. Daarom zetten we ons in om onze leden te helpen dat om te buigen.” Intrakoop ondersteunt zorgaanbieders met het verduurzamen van hun inkoopbeleid, adviseert over verminderen van CO2-emissie van gebouwen, energie en vervoer, en draagt bij aan grondstofbesparende maatregelen en duurzamere voedselprogramma’s. 

Deze Green Deal is een vervolg op de Green Deal Duurzame Zorg 2.0. Intrakoop leverde afgelopen jaren daaraan ook een bijdrage met onder meer drie pilots – voor het verduurzamen van voeding (minder dierlijke eiwitten), beter scheiden van afval en duurzaam beheer en onderhoud van technische installaties. Deze pilots maakten deel uit van het programma Klimaatneutraal en circulair inkopen in de zorg in opdracht van het ministerie van VWS (zie resultaten van de pilots). 

Bijdrage Intrakoop aan nieuwe Green Deal

In het kader van de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg heeft Intrakoop afgesproken de komende jaren de volgende acties te ondernemen:

Bevorderen van gezondheid

 • We bieden zorginstellingen en ziekenhuizen een tool om hun aanpak voor het gezonder en duurzamer aanbieden van voeding inzichtelijk te maken en te meten.
 • Intrakoop biedt ondersteuning aan zorginstellingen en ziekenhuizen bij de uitvoering van programma’s voor het bevorderen van gezonder en duurzamer eten in de vorm van projectmanagement, consultancy of in partnership met derden.

Bevorderen van bewustwording en kennis over impact van de zorg op milieu en klimaat 

 • Intrakoop deelt kennis over aandachtsgebieden van duurzaamheid zoals voeding, vastgoed, afval, mobiliteit, energie, schoonmaak en textiel, onder meer via pilots, webinars en events.
 • Intrakoop biedt zorginstellingen en ziekenhuizen de mogelijkheid om laagdrempelig te starten met een integrale en overkoepelende aanpak voor verduurzaming (Starterstoolkit, het Groene koffertje)
 • Intrakoop biedt zorginstellingen en ziekenhuizen de mogelijkheid tot het eenvoudig/stapsgewijs vormen van een visie op duurzaamheid, het formuleren van een passende duurzaamheidsambitie en het opstellen van concrete (SMART) doelstellingen, zodat op basis hiervan een zorgorganisatie eenvoudig een integraal duurzaamheidsbeleid kan opstellen.

Verminderen CO2-emissie van gebouwen, energie en vervoer

 • Intrakoop ondersteunt zorginstellingen en ziekenhuizen met dienstverlening en specialistische kennis bij het uitvoeren van de noodzakelijke verduurzaming van vastgoed en energie. 
 • Intrakoop gaat dienstverlening ontwikkelen voor het verduurzamen van wagenparken, uitvoeren van fietsenplannen en installeren van laadpalen.
 • Intrakoop biedt zorginstellingen en ziekenhuizen de mogelijkheid om een CO2-footprintanalyse te maken en deze als benchmark te relateren aan andere organisaties in de zorgsector.

Circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen werken

 • Intrakoop verspreidt actief een concreet stappenplan en plan van aanpak om (zorg)locaties te ondersteunen met de praktische implementatie voor afvalscheiding, het verminderen van afval en stimuleren van recycling en hergebruik. 
 • Intrakoop stuurt aan de hand van onder meer een voedingsmonitor en pilot verduurzaming voeding actief op het verminderen van voedselverspilling en een praktische aanpak voor de eiwittransitie (van dierlijk naar plantaardig eiwit).

Verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik)

 • Intrakoop zal in 2023 een plan van aanpak ontwikkelen om een actievere rol te spelen bij het voorkomen van verspilling van medicijnen en te participeren in de ketenaanpak medicijnresten in afvalwater.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over hoe we je zorgorganisatie kunnen ondersteunen bij verduurzamen? Neem dan contact op met

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
 • 06 21 28 69 32